תקנון הצגות תחרות לשנת 2021

תקנון פסטיבל 2021
 
מבוא
1.        מדי חוה"מ פסח מקיים תיאטרון חיפה במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים תחרות בין כמה הצגות חדשות ומקוריות. הצגות התחרות המוגשות לבחינה, נבחרות בקפידה על ידי וועדה אמנותית של הפסטיבל.
2.       הצגות התחרות הינן חלק בלתי נפרד מתוכנית הפסטיבל.
3.       התקנון יימסר לכל מגישי המחזות/ הצגות ויהיה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם מפיקי ההצגות שייבחרו להשתתף בתחרות.
4.       להנהלת הפסטיבל שמורה הזכות לעדכן את התקנון מדי שנה.

 

מטרות קיומן של הצגות התחרות
1.       לפתח את תחום הצגות הילדים בישראל.
2.       להעלות את רמת המחזות וההצגות לילדים בארץ.
3.       לעודד ולתת במה למחזאות ישראלית מקורית.
4.       לפתח שפה תיאטרלית חדשה.
5.       לתמוך ולעודד יוצרים ליצור עבור הקהל הצעיר.
6.       לקרב ולהגביר את המודעות של הקהל הצעיר לתיאטרון.
7.       לחשוף הפקות חדשות בפני קהל צעיר.
8.       לחשוף הפקות חדשות בפסטיבלים בינלאומיים.
9.       לעודד בני נוער לצפות בהצגות תיאטרון.

 

הגשת מועמדות
1.         במסגרת הפסטיבל תתקיים כבכל שנה תחרות בין הצגות מקור, אשר טרם הוצגו בכל במה או פורום אחרים.
2.        הפסטיבל יפרסם מודעה שתכיל בקשה להגשת מחזות לתחרות.
3.       המגישים ישלחו את המחזה בדוא"ל ובדואר לתיאטרון חיפה- על המגיש לוודא מול הנהלת תיאטרון חיפה שהמחזה שלו התקבל.
4.       התחרות מיועדת למחזות מקוריים ועיבודים חדשים לקלאסיקות ולספרות ישראלית.
5.       רשאים להשתתף יוצרים, מפיקים ותיאטרונים.
6.       לא ניתן להגיש מועמדות של הפקה שעלתה אי פעם על במה כלשהי.
7.       ההנהלה של הפסטיבל, יחד עם הוועדה האמנותית יבחרו את המחזות/ הצגות מבין אלו שהוגשו על פי התקנון.
8.        בבחירת ההצגות שתשתתפנה בתחרות יילקחו בחשבון, בין היתר, שיקולים של איכות ההצגה, מקוריותה, חדשנותה, התאמתה להצגה במסגרת של פסטיבל הילדים והתאמתה לחללים העומדים לרשות העלאת ההצגות.
9.        המספר המקסימלי של ההפקות המיועדות לקחת חלק תחרותי בפסטיבל הוא לפי החלטת הנהלת הפסטיבל.
10.    ההפקה העולה לשלב הבא מתחייבת להגיע לפרזנטציה.
11.    תנאי מעבר משלב הפרזנטציה לשלב התחרותי הוא להתחבר לתיאטרון / מפיק בטרם החתימה על ההסכם.
12.    תנאי מעבר משלב ההזמנה לפרזנטציה ועד ליום הפרזנטציה הוא בחירת במאי להצגה.
13.    תנאי מעבר הוא – שכל השחקנים והיוצרים שלקחו חלק בפרזנטציה ישתתפו בהצגת התחרות במהלך הפסטיבל, ולהנהלת הפסטיבל הזכות לפסול הצגה שלא תעמוד בתנאים אלו.

 

נוהל התחרות
1.        המחזה שייבחר למסגרת התחרות יעלה במהלך הפסטיבל והעלאתו תהיה כפופה  לכל החלטות הנהלת הפסטיבל.
2.     היוצרים ישכתבו את המחזה בהתאם לבקשת ההנהלה האמנותית של הפסטיבל, יציגו בפניה את המחזה המעודכן עד לקבלת האישור הסופי לקראת ההפקה.
3.        להנהלה  האמנותית של הפסטיבל שמורה סמכות ההחלטה האחרונה והקובעת בכל תחומי ההפקה.
4.        הפסטיבל ילווה את הפקת ההצגות שנבחרו, מהבחינה הטכנית ומבחינת ההפקה לאורך כל הדרך כולל יחסי ציבור ופרסום.
5.        מגיש- יוצר, מפיק או תיאטרון, יוכל להשתתף במסגרת התחרות בפסטיבל עם הצגה אחת בלבד.
6.        יוצרי ומפיקי ההצגות יתחייבו כלפי הפסטיבל כי בכל פרסום של ההצגה לאחר הפסטיבל, יופיע לוגו הפסטיבל.
7.        המפיק יחתום על הסכם עם הנהלת הפסטיבל על אופן ההתקשרות לצורך ההפקה.
8.        המפיק יתחייב להשתתף בישיבות ההפקה שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל.
9.        המפיק יתחייב לשמור על לוחות הזמנים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל, ולפעול בהתאם לכל ההנחיות שיימסרו לו.
10.    להנהלת הפסטיבל הזכות לפסול הצגה שלא תעמוד בתנאי התקנון.

 

 

שיפוט
הנהלת הפסטיבל תמנה צוות שופטים שיכלול בין שלושה לחמישה שופטים בהתאם להחלטת ההנהלה:
1.      איש תיאטרון
2.      יוצר
3.      יוצר
4.      איש ציבור
5.      איש ציבור

 

השתתפות תקציבית
1.       ההחלטות אודות קבלת הצגות לתחרות וקביעת מספר ההצגות המשתתפות כפופות למסגרת תקציב הפסטיבל, כפי שאושר לאותה שנה על ידי ועדת ההיגוי.
2.       הנהלת הפסטיבל תממן עד ארבעה שחקנים לכל הפקה. לכל הפקה תינתן האפשרות ללהק עד שישה שחקנים בלבד, ויש לקחת בחשבון ששני השחקנים הנוספים ימומנו על חשבון המפיק. 

3.       המפיק מחויב לשלם למשתתפים שכר מינימום על פי שח"ם ובת"י.
4.       ההצגות יעלו שמונה פעמים במהלך הפסטיבל.
5.       להנהלת הפסטיבל תהיה סמכות להחליט איזה חלק היא תיקח בהשתתפות בעלויות ההרצה בכל אחת מההצגות התחרות.
6.        התשלום יועבר למפיקים בתנאים שייקבעו ע"י הנהלת הפסטיבל מדי שנה.
7.        בנוסף לתשלום העלויות, יעמיד הפסטיבל חלל לביצוע חזרות טכניות, במתחם הפסטיבל פרסום ויחסי ציבור.
8.        הפסטיבל יעמיד בכל חלל ציוד בסיסי של תאורה והגברה.

 

פרסים
1.        הנהלת הפסטיבל תחליט מדי שנה על הקטגוריות בהם יוענקו הפרסים וגובה הפרס הכספי.
2.        הפרס בהתאם לכל קטגוריה, יועבר לאחר הפסטיבל לידי הזוכה או המפיק, לפי החלטת הנהלת התיאטרון.

 

 

בברכה,
הנהלת הפסטיבל